preloader

Tạo QR code cho link là gì? Tại sao nên tạo QR code?